Fiskalność w Polsce

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2001 w sprawie kas rejestrujących wprowadzono obowiązek ewidencjonowania sprzedaży.
Fakt ten wymusza konieczność wyposażenia punktu sprzedaży w urządzenie rejestrujące czyli ECR (Electronic Cash Register - systemowe kasy fiskalne) bądź drukarki fiskalne podłączone do terminali sprzedaży.
Obowiązek posiadania kas rejestrujących dotyczy firm sprzedających towary lub usługi klientom detalicznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Fiskalizacja
Przed przystąpieniem do prowadzenia rejestracji sprzedaży, nowo zakupione urządzenia fiskalne muszą zostać zafiskalizowane.
Jest to jednokrotny proces inicjacji pamięci fiskalnej wykonywany przez autoryzowany serwis umożliwiający zapisywanie prowadzonych transakcji sprzedaży.
Fakt fiskalizacji musi zostać zgłoszony do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego nie później niż 7 dni od fiskalizacji. Nr ewidencyjny musi być trwale naniesiony na obudowę urządzenia.

Doba fiskalna.
Po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, podatnik zobowiązany jest do wydruku raportu dobowego (zamknięcie doby fiskalnej). Analogicznie po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu należy wykonać raport fiskalny miesięczny.

Przechowywanie kopii dokumentów
Kopie dokumentów kasowych trzeba przechowywać do momentu przedawnienia czyli przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

Przeglądy fiskalne
Podatnik zobowiązany jest do wykonania przeglądu technicznego kasy 1 raz na rok.
W trakcie przeglądu urządzenia sprawdzane są:

  • stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu,
  • stan obudowy kasy,
  • czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę,
  • program kasy, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
  • poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
  • poprawność działania wyświetlacza klienta,
  • stan płyty głównej, pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz zaleceniami należy wpisać do książki kasy.

Książka kasy musi być przechowywana w miejscu jej użytkowania i udostępniania na żądanie organów kontroli lub serwisu.

Awarie sprzętu
Kasy rejestrujące, drukarki fiskalne są urządzeniami mechanicznym mogącym ulegać awariom.
W przypadku wystąpienia awarii, fakt ten należy zgłosić do serwisu opiekującego się danym urządzeniem.
W przypadku gdy w placówce znajduję sie tylko jedno urządzenie rejestrujące i to ono uległo awarii należy zaprzestać prowadzenia sprzedaży do momentu naprawy wspominanego urządzenia.
Obiekt handlowy powinien przewidzieć taką możliwość i wyposażyć placówkę w urządzenie rezerwowe.